Læring

Læringsprincipper - motivation - værdigrundlag - kompetencemål

Undervisningen på STU i Næstved tilrettelægges ud fra nedenstående grundelementer, der tilsammen skaber den dynamik, der understøtter elevernes udvikling bedst muligt.


PÆDAGOGER OG FAGUDDANNEDE LÆRERE 

Underviserne på linjerne og valgfagene er pædagoger og faguddannede lærere.
På de interne praktiksteder er det erhvervsfagligt uddannede værkstedsledere og -assistenter.
De har alle en bred arbejds- og undervisningserfaring indenfor det område, de underviser i.
Den faglige baggrund er suppleret med pædagogisk erfaring og/eller efteruddannelse.

LÆRING OG MOTIVATION
Læring og motivation hænger tæt sammen. Derfor vælger eleverne linje og tilvalg efter interesse. Den faglige ramme giver vores elever mulighed for at opleve, at de kan noget, og at de får redskaber til at give udtryk for meninger, holdninger og interesser. Læringsmiljøet danner ramme for elevernes personlige og sociale udvikling og er med til at give eleverne en høj grad af motivation samt ejerskab i forhold til undervisningen og egen læring.

KOMPETENCEMÅL
Undervisningen tager afsæt i definerede tværfaglige kompetencemål. Sammen med elevens individuelle mål i uddannelsesplanen udgør de rammen for forløbet på vores STU. Eleven arbejder med de fælles kompetencemål, uanset hvilken linje han eller hun går på.

Målene er inddelt i 6 kompetenceområder:

  • Ansvarlighed
  • Kommunikation
  • Samvær
  • Selvstændighed
  • Kreativitet
  • Aktivitet/Bevægelse

Fællesmålene anvendes som delmål i den individuelle plan for eleven.

DEN INDIVIDUELLE PLAN
Elevens udvikling henimod et aktivt og selvstændigt liv eller til beskæftigelse eller videreuddannelse, når STU afsluttes, understøttes af en individuel plan for den enkelte elev. Her fremgår de personlige, sociale og faglige delmål, der viser, hvordan eleven vil nå de overordnede individuelle mål i uddannelsesplanen. Den individuelle elevplan tager afsæt i de overordnede mål i elevens uddannelsesplan, de fælles kompetencemål og de faglige aktiviteter på linjen.

TILKNYTTET KONTAKTPERSON
Alle elever har igennem hele uddannelsen en tilknyttet kontaktperson. Kontaktpersonerne er vejledere og tovholdere omkring den unge. De har ansvaret for at koble undervisningsaktiviteterne med den unges trivsel og individuelle udvikling og varetage samarbejdet med UU og andre aktører i kommunerne og i hjemmet. Kontaktpersonerne tager de individuelle elevsamtaler, støtter de unge i aktiviteter uden for linjeundervisningen og sikrer, at den unge er orienteret om og bliver involveret i udformningen af egne mål og handleplaner. Ligeledes er det kontaktpersonerne, der sikrer, at al dokumentation omkring eleven er af høj kvalitet og opdateret. De holder faste teammøder med faglærere fra alle linjer/tilvalg/praktikker, hvor der sættes fokus på den enkelte elev og dennes trivsel og udvikling. Her tilrettelægges den individuelle pædagogiske strategi, og der evalueres på de delmål og tegn på læring, der er opsat i hver enkelt elevs individuelle plan. 

FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG
Alle kan noget. Det er det grundlæggende menneskesyn, som al undervisning i vores STU er baseret på. Det er afgørende for den enkelte elevs udvikling hen imod et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt, at der i undervisningen er sammenhæng mellem forståeligt, håndterbart og meningsfuldt.
De 3 ord udgør hjørnestenene i vores pædagogiske arbejde og i tilrettelæggelsen af undervisningen omkring hver enkelt elev. Det gøres i praksis ved, at lærere og kontaktperson sammen med eleven, løbende forholder sig til spørgsmålene:

1. Er der en tydelig og gennemsigtig struktur for eleven i undervisningen (forståeligt)
2. Kan eleven klare opgaven? Er niveauet rigtigt for eleven? Og hvordan tilpasses kravene til eleven (håndterbart)
3. Og forstår eleven hvorfor noget skal gøres? Hvorfor netop det krav bliver stillet? Og har eleven selv haft indflydelse på opgaven/kravene? (meningsfuldt)

Hertil benyttes PAS analysen som beskrevet i selvstændigt menupunkt til at sætte barren og til at synliggøre elevens læring og kompetenceudvikling gennem årene.

STU i Næstved logo
Scroll to Top